Prednáška Viktora Timuru, filozofa, estéta a spisovateľa

Tešíme sa, že sme si túto prednášku mohli vypočuť spoločne s priateľmi Rotary Klub Košice Classic.

Pán Viktor Timura nám predstavil svoju publikáciu "Zamlčané dejiny", ktorá vychádza z pomerne širokého záberu interdisciplinárnych poznatkov a ich vzájomných súvislostí. Analýza poznatkov historických vied (filozofie, antropológie, archeológie, jazykovedy, mytológie, kulturológie, historiografie, ale aj paleopsychológie, genetických výskumov DNA, spoločenských teórií, teórie vzniku a vývoja reči a jazyka a i.) ponúka iný pohľad na slovenskú, slovanskú i európska minulosť ako sme ju doteraz vnímali.